Hot news:  
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0913.276.452 Hotline: 0913.276.452
Kế toán: 0914.387.626 Kế toán: 0914.387.626
Thuế: 0373 964 556 Thuế: 0373 964 556
Đào tạo: 090.62.62.878 Đào tạo: 090.62.62.878
Đào tạo: 0373.964.555 Đào tạo: 0373.964.555
Thuế Việt Nam
Hỗ trợ kê khai
Tư vấn hỏi đáp
LỊCH ĐÀO TẠO
noelhp
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 20.341.416
Trực tuyến 122
 

Kê khai, nộp thuế, luân chuyển chứng từ nộp thuế đối với cơ sở sản xuất phụ thuộc

(TCT online) -Tổng cục Thuế nhận được ý kiến vướng mắc của một số Cục Thuế về việc kê khai thuế, nộp thuế, luân chuyển chứng từ nộp thuế đối với cơ sở sản xuất trực thuộc ở địa phương khác nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính, ngày 9/6/2014 Tổng cục Thuế có Công văn 2126/TCT-KK hướng dẫn như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản1.d Điều 10, Khoản 7 Điều 11 và Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản1.d Điều 11, Khoản 7 Điều 12, Khoản 4.c.1 Điều 15 và Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ: trường hợp cơ sở SXKD khai thuế tại trụ sở chính nhưng có số thuế nộp cho hoạt động SXKD của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính thì:
1.Về quản lý nghĩa vụ thuế của cơ sở SXKD:
- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SXKD tại trụ sở chính có trách nhiệm:
+ Theo dõi, đôn đốc cơ sở SXKD tại trụ sở chính thực hiện kê khai, nộp thuế đối với toàn bộ nghĩa vụ thuế, bao gồm nghĩa vụ thuế của cơ sở SXKD tại trụ sở chính và nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính.
Hướng dẫn cơ sở SXKD tại trụ sở chính lập chứng từ nộp thuế đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế của từng cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính.
+ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thuế về các hành vi liên quan đến nộp hồ sơ khai thuế (bao gồm cả việc nộp các phụ lục của hồ sơ khai thuế liên quan đến số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính); tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt và thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với toàn bộ số thuế nợ của cơ sở SXKD tại trụ sở chính và cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính.
- Cơ quan thuế nơi cơ sở sản xuất trực thuộc của cơ sở SXKD hoạt động có trách nhiệm:
+ Căn cứ số thuế phải nộp tại phụ lục của hồ sơ khai thuế do cơ sở SXKD tại trụ sở chính gửi đến, theo dõi việc nộp tiền thuế vào NSNN đối với nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc trên địa bàn; phối hợp với cơ quan thuế lý trực tiếp cơ sở SXKD tại trụ sở chính để đôn đốc trong việc kê khai thuế và nộp tiền thuế vào NSNN.
+ Thực hiện luân chuyển chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của các cơ sở sản xuất trực thuộc về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SXKD tại trụ sở chính theo hướng dẫn tại Công văn số 3110/TCT-KK ngày30/8/2012 của Tổng cục Thuế.
2.Về việc hạch toán nghĩa vụ thuế của cơ sở SXKD tại trụ sở chính và cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính.
- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SXKD tại trụ sở chính thực hiện hạch toán toàn bộ số thuế phát sinh phải nộp, số thuế đã nộp tại trụ sở chính và cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính theo mã số thuế của cơ sở SXKD tại trụ sở chính vào Sổ theo dõi tình hình thu nộp trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế của ngành. Cụ thể:
+ Đối với hồ sơ khai thuế: hạch toán toàn bộ nghĩa vụ thuế phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế trên tờ khai thuế, không hạch toán theo phụ lục phân bổ số thuế phải nộp cho từng cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính.
+ Đối với chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của cơ sở SXKD tại trụ sở chính: sử dụng chức năng "Nhập GNT vào NSNN" trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế của ngành để tổng hợp lên Báo cáo thu nội địa trên địa bàn và tổng hợp lên Sổ theo dõi tình hình thu nộp trừ nợ cho người nộp thuế.
+ Đối với chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính: sử dụng chức năng "Nhập chứng từ tỉnh khác" trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế của ngành để tổng hợp lên Sổ theo dõi tình hình thu nộp trừ nợ cho người nộp thuế, không tổng hợp lên Báo cáo thu nội địa trên địa bàn.
Trường hợpngười nộp thuế có chứng từ chứng minh đã nộp tiền thuế đối với nghĩa vụ thuếcủa các cơ sở sản xuất trực thuộc (trong trường hợp cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SXKD chưa nhận được thông báo số thuế đã nộp của cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc theo hướng dẫn tại Công văn số 3110/TCT-KK của Tổng cục Thuế) thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SXKD tại trụ sở chính sử dụng chứng từ nộp thuế (bản chụp có đóng dấu xác nhận của người nộp thuế) do người nộp thuế cung cấp để hạch toán, trừ nợ kịp thời cho người nộp thuế. Trường hợp đối chiếu với cơ quan thuế thông báo số thuế đã nộp của cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc có sai lệch thì thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế và xử phạt vi phạm về hành vi cung cấp thông tin theo quy định.
- Cơ quan thuế nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc hoạt động không hạch toán theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên Sổ theo dõi tình hình thu nộp mà sử dụng chức năng "Nhập chứng từ vãng lai" trên hệ thống ứng dụng Quản lý thuế của ngành để nhập và tổng hợp chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc lên Báo cáo thu nội địa trên địa bàn. Mã số thuế của người nộp thuế trên chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn tỉnh/TP khác nơi đóng trụ sở chính là mã số thuế của cơ sở SXKD tại trụ sở chính.
3.Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế không đúng quy định dẫn tới đã nộp nhầm theo mã số thuế 13 số của đơn vị sản xuất phụ thuộc đối với số thuế phải nộp theo phân bổ cho các đơn vị sản xuất trực thuộc thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị sản xuất trực thuộc và đơn vị sản xuất trực thuộc thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Lên đầu trang   Trở lại  
 
Tư vấn hỏi đáp
Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro nếu để lộ thông tin Chứng minh nhân dân - 17/09/2019
Tư vấn hỏi đáp - 09/08/2019
Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn - 22/07/2019
Hướng dẫn cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp - 20/09/2018
Có được kê khai bổ sung khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra - 10/09/2018
Địa chỉ trên thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân khác nhau có được hưởng quyền lợi BHYT? - 25/02/2017
Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - 20/02/2017
Cập nhật thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 - 18/02/2017
Người nước ngoài vừa có lương tại Việt Nam, vừa có lương tại nước ngoài thì khai thuế TNCN thế nào? - 03/02/2017
Xác định Thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động - 27/12/2016
Giải đáp một số nội dung về thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn – Tổng cục thuế - 08/12/2016
Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ ốm đau? - 30/11/2016
Hỏi và Đáp về thuế - 08/11/2016
Hỏi đáp BHXH, BHYT - 04/11/2016
Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh phải nộp thuế thế nào? - 29/10/2016
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới - 26/10/2016
Hỏi đáp chính sách thuế TNDN, GTGT - 25/10/2016
Đối tượng nào được hoàn thuế giá trị gia tăng? - 21/10/2016
Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh - 19/10/2016
Tiền lương làm thêm giờ vượt mức 300 giờ/năm có được coi là chi phí được trừ? - 17/10/2016
Các đơn vị kế toán đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng - 23/09/2016
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH lần đầu - 19/09/2016
Chính sách thuế với doanh nghiệp có ngành nghề tư vấn thiết kế - 17/09/2016
Chi phí quảng cáo trên mạng có tính được vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? - 13/09/2016
Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu - 08/09/2016
Thời gian thai sản cho nam giới khi vợ sinh con - 31/08/2016
Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào? - 25/08/2016
Số thuế được hoàn thấp hơn số thuế xin hoàn, phần thuế chênh lệch đó và chi phí tương ứng phải hạch toán như thế nào? - 23/08/2016
Một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư mới (kỳ 4) - 20/08/2016
Hỏi và Đáp (Kỳ 3) một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư mới - 20/08/2016
Hỏi và Đáp một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (kỳ 2) - 20/08/2016
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - 18/08/2016
Hỏi và Đáp một số tình huống về lập và trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC - 17/08/2016
Mất hóa đơn đầu ra liên 2, đã xóa bỏ, xử phạt thế nào? - 12/08/2016
Thủ tục cấp mã số thuế và giảm trừ người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân? - 11/08/2016
Tự quyết toán Thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh? - 09/08/2016
Chi phí nghỉ mát cho người lao động được tính như thế nào? - 06/08/2016
Chế độ BHXH nghỉ việc chăm sóc con ốm - 01/08/2016
Điều kiện để doanh nghiệp khấu trừ thuế - 27/07/2016
Có được tự chốt sổ bảo hiểm khi công ty cũ nợ tiền BHXH? - 22/07/2016
Thu nhập ngoài lương cơ bản có tính đóng BHXH? - 18/07/2016
Giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh khác nhau thế nào? - 18/07/2016
Thủ tục góp vốn bằng tài sản là xe ô tô? - 12/07/2016
Những giao dịch nào không thanh toán bằng tiền mặt - 11/07/2016
Doanh thu không đạt muốn giảm mức thuế khoán hằng tháng có được không - 08/07/2016
Đăng ký khám chữa bệnh ở một nơi nhưng lại muốn sinh tại bệnh viện khác thì tiền bảo hiểm được hưởng thế nào - 02/07/2016
Lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng có phải đóng thuế TNCN - 29/06/2016
Đổi tên doanh nghiệp có phải điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn - 25/06/2016
Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp tính thuế - 14/06/2016
Chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho nhân viên có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không? - 13/06/2016
Trang 1/4: 1, 2, 3, 4  Sau